Regulamin - Warunków handlowych

1. Postanowienia główne

Klient zgadza się z pełnym brzmieniem „Warunków handlowych“ obowiązujących w sklepie internetowym www.treneroczu.pl i potwierdza ten fakt poprzez wysłanie zamówienia. Jednocześnie klient akceptuje ceny, które obowiązują w chwili wysyłania przez niego zamówienia. Wszystkie ceny zawierają 20% VAT. Stosunek pomiędzy kupującym i sprzedającym jest uregulowany niniejszymi „Warunkami handlowymi“. Do przestrzegania „Warunków handlowych“ zobowiązane sa obie strony.

2. Zamawianie

Wszystkie przyjęte zamówienia są uważane za wiążące, o ile nie zostały anulowane z zachowaniem poniżej  wyliczonych warunków. Towar można zamawiać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem sklepu internetowego www.treneroczu.pl
 • pocztą elektroniczną kierowaną na adres info@treneroczu.pl

Zamówienie jest odwrotnie potwierdzane przez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Klienci są również informowani emailem o wysłaniu przesyłki. Każde zamówienie można także anulować emailem do 6-ciu godzin od chwili wysłania emailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Razem z każdą dostawą wysyłana jest faktura, która służy także jako dowód dostawy i gwarancja.

Rezygnacja z zamówienia przez kupującego – odstąpienie od umowy
(bez podania powodu)

W sprzedaży wysyłkowej zgodnie z prawem każdy klient ma prawo odstapić od umowy do 30 dnia od otrzymania towaru. Jeśli tak właśnie klient zdecyduje, t.j. w tym czasie odstąpi od umowy, to zobowiązany jest do dotrzymania wszystkich niżej wymienionych warunków:

 1. towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu
 2. towar musi być kompletny
 3. towar nie może być w żaden sposób uszkodzony
 4. razem ze zwracanym towarem należy również wysłać oryginał faktury
 5. opłatę pocztową za wysyłkę zwrotną do sprzedawcy uiszcza kupujący, a towar musi być ubezpieczony na czas transportu
 6. towar nie może być wysłany za zaliczeniem pocztowym

O ile wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru będą jednocześnie spełnione, to pełna cena zakupu zostanie wysłana przelewem na konto bankowe klienta najpóźniej do 15 dni roboczych od daty fizycznego przyjęcia i skontrolowania zwróconego towaru. W przypadku niespełnienia niektórych z wyżej wymienionych warunków nie będzie niestety możliwa akceptacja odstąpienia od  umowy konsumenckiej, a towar zostanie zwrócony ponownie (do klienta). Przed zwrotem towaru zawsze należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: info@treneroczu.pl

3. Warunki dostawy

Zwykle czas dostawy to 7 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia, a doręczenie towaru jest realizowane do 3-4 dni roboczych od daty wysyłki. Jeśli towaru chwilowo zabraknie w magazynie, to klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub emailem. Następnie klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie wysyłki towaru. Dostawa towaru jest bezpłatna.

4. Warunki płatności

 • przelew bankowy – płatność z góry
 • zaliczenie pocztowe (4 zł)

5. Zniżki

Przy zamówieniu 5 i więcej sztuk udzielamy zniżki na zamówione okulary ajurwedyjskie Trener Oczu Vision Fix. Z zestawieniem dokładnych cen można zapoznać się w rozdziale Zniżki.

6. Ochrona danych osobowych

Kupujący oświadcza, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) wyraża zgodę, aby sprzedający zapisywał, opracowywał i przechowywał jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), a w przypadku osób prawnych również REGON, NIP i dane bankowe.

Niniejsze informacje są niezbędne do identyfikacji kupującego i przechowywane są w celu właściwego doręczenia towaru, sporządzenia faktur oraz komunikowania się z klientem.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Za pomocą emailu można kiedykolwiek zażądać ich wymazania lub zmiany uprzednio przekazanych danych osobowych.

Sprzedający oświadcza, że dane osobowe kupującego są zdeponowane w zabezpieczonych serwerach i że bez zgody kupującego nie udostępni ich osobom trzecim. Wyjątek stanowią zewnętrzne firmy przewozowe, którym dane osobowe klientów są udostępniane w niezbędnym minimalnym zakresie. Jest to bowiem konieczne, aby dostawa towaru przebiegła bezproblemowo.

7. Reklamacja i gwarancja

Przewidziany prawem 24-miesięczny okres gwarancji, liczony od daty dostawy, dotyczy każdego towaru, który operator przedłużył o kolejne 12 miesięcy. W celu ewentualnego skorzystania z przysługującego klientowi prawa do naprawy klient powinien zachować fakturę, która jest wysyłana wraz z towarem i zastępuje pisemną gwarancję.

Postępowanie w razie reklamacji:

 • Przed zwrotem towaru zawsze należy wcześniej skontaktować się ze sprzedającym wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@treneroczu.pl
 • Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowany towar na własny koszt jako przesyłkę poleconą i w takim opakowaniu, aby nie doszło do jego uszkodzenia w czasie transportu. Jeśli podczas transportu dojdzie do dalszego uszkodzenia reklamowanego towaru, to takie uszkodzenie reklamowanego towaru nie będzie uwzględnione w naprawie gwarancyjnej. Za szkody powstałe w ten sposób sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 
 • Nie należy zwracać towaru za zaliczeniem pocztowym!
 • Reklamowany towar należy wysłać na adres: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Słowacja 
 • W celu uzyskania decyzji w sprawie reklamacji kupujący jest zobowiazany dołączyć kopię odpowiedniej faktury.

Załatwianie reklamacji:

 • O przyjęciu reklamowanego towaru kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany emailem. Potwierdzone w nim będzie przyjęcie zgłoszenia, wszczęcie procedury reklamacyjnej i zamieszczona informacja na temat sposobu załatwienia reklamacji. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się z chwilą doręczenia reklamowanego towaru, wypełnionego protokołu reklamacji i kopii dowodu zakupu.
 • O sposobie załatwienia reklamacji sprzedający zadecyduje w trybie natychmiastowym. W skomplikowanych przypadkach, zwłaszcza gdy konieczne jest wykonanie fachowej ekspertyzy danej wady, albo też naprawa towaru, reklamacja zostanie załatwiona najpóźniej do 30 dni od jej przyjęcia.
 • W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia w okresie gwarancyjnym i zostanie uznane prawo do reklamacji w ramach gwarancji, wówczas sprawa będzie załatwiona w jeden z następujących sposobów: albo wyrób zostanie naprawiony zadarmo, albo wyrób zostanie wymieniony na nowy, albo klientowi zostanie zwrócona pełna cena za uszkodzony towar. O wyborze sposobu załatwienia takiego przypadku decyduje sprzedający.
 • O załatwieniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub emailem. Następnie zostanie do niego wysłany przesyłką poleconą lub emailem protokół reklamacyjny wraz z informacją o załatwieniu reklamacji. Po upłynięciu okresu 30 dni klient posiada takie same prawa, jak gdyby chodziło o wadę, której nie da się usunąć (sprzedający zamieni nie nadający się do naprawy towar na nowy).

Warunki gwarancji:

 • Gwarancja nie dotyczy wad, które powstały poprzez wykorzystywanie towaru w sposób inny niż dla niego przewidziano, błędną obsługę, manipulowanie z użyciem siły, działanie niefachowe lub nieuprawnione, otwieranie go, używanie, konserwowanie lub instalowanie, które były niezgodne z instrukcją użytkowania (instrukcją obsługi). 
 • Gwarancja również nie będzie uznana w przypadku mechanicznego uszkodzenia z winy klienta, jak również uszkodzenia spowodowanego przez nadmierne i nieodpowiednie użytkowanie, zaniedbanie i brak troski o towar albo też użytkowaniem razem z produktami i usługami, które zostały dostarczone przez innego producenta.
 • O ile nie jest to jednoznacznie określone w prawie, sprzedający nie jest odpowiedzialny za żadne uszkodzenia wtórne spowodowane przez produkt, a wynikające z jego użytkowania. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez konsumenta lub stratę zysku.

Niniejsze zasady reklamacji stanowią część „Warunków handlowych“ i pozostają ważne w brzmieniu, jakie było opublikowane na stronach internetowych sprzedającego w dniu wysłania przez kupującego zamówienia w formie elektronicznej. Wysyłając zamówienie elektronicznie kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia „Warunków handlowych“ w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia. Spółka prowadząca sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków reklamacji bez wcześniejszego powiadomienia.